Przedsiębiorca

Poradnik dla przedsiębiorcy

Jednostkami w strukturze Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, które odpowiadają za transfer technologii do środowiska gospodarczego są w szczególności: Centrum Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów. Uniwesytet Rolniczy, zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, powołał również odrębny podmiot – spółkę celową – Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o. o., której celem jest wsparcie Uczelni w zakresie komercjalizacji i transferu technologii. Uniwersytet Rolniczy posiada 100% udziałów w spółce. Rektor reprezentuje właściciela spółki tj. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. 

Centrum Transferu Technologii (CTT) 

odpowiada za współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym oraz za wykorzystanie w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu. Do głównych zadań CTT należą rzeczy opisane na rycinie po lewej stronie.