Rola Naukowca

ROLA NAUKOWCA WPROCESIE TRANSFERU TECHNOLOGII 

Środowisko akademickie powinno dołożyć wszelkich starań aby uczelnia była zaangażowana we współpracę z biznesem. Realizacja badań zamawianych, projektów, komercjalizacja wyników badań, nie tylko przynosi korzyści finansowe dla uczelni i twórców ale również przekłada się na ocenę działalności naukowej. Transfer technologii musi opierać się na kilku zasadach: 

Transfer technologii musi opierać się na kilku zasadach: 

pracownik naukowy ma obowiązek zgłoszenia wyników badań o potencjale komercyjnym do Centrum Transferu Technologii, a w przypadku komercjalizacji przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeń technicznych potrzebnych do ich komercjalizacji, 

zachowania poufności wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, także po ustaniu stosunku pracy, jeżeli mogłoby to narazić uczelnię na szkodę 

interes pracownika naukowego musi być spójny z interesem uczelni, 

uczestnictwo w badaniach zamawianych czy projektach nie może kolidować z obowiązkami pracownika, wynikającymi z etatu, 

nie można realizować zamówień bądź podzlecać części usług podmiotom powiązanym, 

nie można wykorzystywać logo uczelni, pieczęci, papieru firmowego ani służbowego adresu poczty elektronicznej do kontatów z firmami, jeśli uczelnia nie jest stroną umowy 

współdziałanie w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych 

Czego od naukowca oczekują przedsiębiorcy? 

zapotrzebowanie ze strony rynku Pracownicy naukowi, stojąc przed wyborem kierunku badań, powinni wziąć pod uwagę istniejące potrzeby rynku i prowadzić badania zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony środowiska gospodarczego. Należy unikać prac o niskim potencjale komercjalizacyjnym. 

wysoki wskaźnik TRL Gotowość wdrożeniowa technologii jest bardzo istotnym elementem. Dla przedsiębiorcy najbardziej interesujące są technologie o wysokim wskaźniku TRL, posiadające prototyp i te które są przetestowane w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Niski poziom gotowości technologicznej rozwiązania wiąże się z dużymi nakładami finansowymi na jej rozwój. 

uregulowanie zasad współpracy Bardzo ważne jest uregulowanie zasad współpracy i podpisanie stosownych umów uwzględniających elementy związane z własnością intelektualną, zachowaniem poufności i harmonogramem współpracy. Z uwagi na możliwość skierowania wyników badań do ochrony patentowej a także tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie prowadzenia badań, trzeba zachować ostrożność w publikowaniu uzyskiwanych wyników. Biznes działa o wiele szybciej niż jednostka naukowa i oczekuje szybkich efektów, dlatego istotne jest 

Korzyści dla naukowców płynące z komercjalizacji i współpracy z biznesem

wpływa korzystnie na okresową ocenę działalności naukowej pracownika 

ma pozytywny wpływ na ewaluację działalności naukowej uczelni i pozycję w rankingu uczelni, 

wpływa na rozwój kariery zawodowej i awans zawodowy 

daje możliwość rozwoju badań w zakresie zainteresowań pracownika, 

wpływa na poczucie satysfakcji związane z praktycznym wykorzystaniem wyników badań, 

daje możliwość pozyskania grantów i projektów krajowych i zagranicznych, 

stanowi dodatkowe źródło dochodu, 

zachęca studentów do wyboru uczelni, która stawia nacisk na współpracę z biznesem. 

język korzyści

Podczas rozmowy z przedsiębiorcą najlepiej jest posługiwać się językiem korzyści płynących ze współpracy, czy inwestycji w produkt i jego wdrożenie. Rozmowa musi być zrozumiała dla osób które nie są specjalistami, unikając nomenklatury naukowej, trzeba opisać technologię i jasno sprecyzować rezultat wdrożenia.